fbpx

Általános Szerződési feltételek

e-Titán adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése:

Fantázianév: Achim Autósiskola
Jamina-Start Kft. Achim László iskolavezető (a továbbiakban Autósiskola, szolgáltató, adatkezelő)

Cégjegyzékszám: 04-09-015670, Adószám: 29132892-1-04

Adatkezelő elérhetőségei

Székhely, postacím: 5600 Békéscsaba, Fábry utca 48.
Telefonszám: 06-30/4758325
E-mail: achimlaci@freemail.hu
Adatkezelő honlapja: www.achim-autosiskola.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A szerződésben meghatározott képzési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges:

 • név
 • születési név
 • anyja neve
 • születési hely és idő
 • állampolgárság
 • lakcím
 • értesítési cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • személyazonosító okmány adatai
 • járművezetői igazolvány adatai
 • vezetői engedély adatai
 • nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről
 • felmentést igazoló okmány adatai
 • egészségügyi alkalmasságának adatai
 • járművezetéstől eltiltásának adatai
 • okmányai visszavonásának adatai
 • utánképzési kötelezettségére vonatkozó adatai
 • vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai
 • tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai
 • kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye
 • soron kívüli egészségi alkalmassági igazolás adatai
 • rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai
 • gondviselő neve
 • gondviselő telefonszáma
 • feletti szülői
 • gondviselő e-mail címe

16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása

 • gondviselő neve
 • gondviselő telefonszáma
 • gondviselő e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések
érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.
Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez.
Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert (az e-Titán képzési adminisztrációs rendszer használata esetén), melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló Ügynökök, valamint Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik.
Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.
Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

Ön az adatkezelő által elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

 • az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Ön az adatkezelő által megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

A törléshez való jog

Ön az adatkezelő által megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

A tiltakozáshoz való jog

Ön az adatkezelő által megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait

 • közvetlen üzletszerzés céljából,
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.

Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

További az adatok részleges vagy teljes megismerésére jogosult személyek

Az adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 1. Név: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft
  Székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
  Adatfeldolgozói feladat: a személyes adatok tárolása (tárhelyszolgáltató)
 2. Név: gyakorlati oktató – személye a tanuló igényeinek és az Autósiskola rendelkezésére álló kapacitásának a figyelembevételével a gyakorlati oktatás megkezdése előtt kerül kijelölésre
  Adatfeldolgozói feladat: a tanulókkal történő kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, valamint a tanulók részére tartott képzés dokumentálása.

A Google Analytics

Az adatkezelő weboldala használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival. Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni. Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.
Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére: Google Analitics Privacy Overview Google Analitics Terms

Sütik használata

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok,amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépére úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják.A leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.)– általában – alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Alapvetően kétfajta sütiket különböztetünk meg, egyik csoportba tartoznak azok, amelyekhez nem kell a felhasználók hozzájárulása. Ezekről weblapunk első látogatás megkezdésekor adunk tájékoztatást, ilyenek például a „felhasználói beviteli” sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói felület testreszabását segítő sütik.

A másik csoportba tartoznak azon sütik, amelyekhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, amelyekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a felhasználót és kérjük a felhasználó hozzájárulását, ilyen sütik például a közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját látogatáselemező sütik.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a sütik engedélyezésének hiánya a weboldal működésére kihatással lehet, ezért nem vállalunk felelősséget azon esetekben, ha sütik engedélyezésének hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Alkalmazott sütik

TípusNévHozzájárulásLeírásCélÉrvényesség
Munkamenet sütikA szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen sütikNem igényelEzen sütik azért szükségesek, hogy lehetővé tegyék a honlap használatát a felhasználók számára.Honlap működésének biztosításaA bőngészési munkamenet lezárása.
Funkcionális sütikKorábbi beállításokat tároló sütikIgényelSütik használatának elfogadása („Elfogadom a sütik használatát”)Felhasználók beállításainak megjegyezéseBeállítás függő, de maximum 2 év
Nyomkövető süti látogatáselemzés végett(harmadik féltől származó)Google Analytics (_gat és _ga)IgényelAz oldal használatáról gyűjtenek infromációkat, lletve a felhasználó tevékenységérőlA weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik2 év
Viselkedésalapú reklámra használt külső sütik(harmadik féltől származó)
Google Remarketing, Facebook Pixel, Google konverzációkövetésIgényel
Viselkedés alapú reklámozás.
Viselkedés alapú reklámozás, amely a hirdetések hatékonyságát növeli.180 nap

A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Remarketing – https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Facebook Pixel – https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Konverzációkövetés – https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az adatkezelő által megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1) 391 1400
  Fax: +36 (1) 391 1410
  E-mail:
  ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu
 2. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
  http://birosag.hu/torvenyszekek).

Értelmező rendelkezések

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Kérdésed van?

Keress bizalommal!

06 30 475 8325

Áchim Autósiskola